Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
Central Juvenile and Family Court (Minburi Branch)
News -ข่าววิ่ง

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)image

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ให้การต้อนรับ นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการ  ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษา นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมีนายวรพจน์ เวียงจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายกิตติพงษ์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ให้การต้อนรับ   ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image